Politica de Privacidad

Política de Privacidad
Volem convidar-te personalment a llegir aquesta política a on obtindràs informació completa i transparent sobre com es recapten les teves dades en aquesta web, la finalitat amb la que s'utilitza aquesta informació, els sistemes de captura així com les eines que utilitzem per gestionar aquesta informació.
Aquesta política defineix les condicions establertes per als següents dominis:
https://www.espaicreatiuvic.com
Aquest domini és responsabilitat d'un únic titular que obra també com a responsable de tota la informació recollida mitjançant aquest enllaç : espai creatiu vic
T'animem a llegir detingudament aquests termes abans de facilitar les teves dades personals en aquesta web.
Els majors de tretze anys podran registrar-se a espai creatiu vic com a usuaris sense el previ consentiment dels seus pares o tutors.
En el cas dels menors de tretze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors per al tractament de les seves dades personals. En cap cas es demanaran del menor d'edat dades relatives a la situació professional, econòmica o a la intimitat dels altres membres de la família, sense el consentiment d'aquests. Si ets menor de tretze anys i has accedit a aquest lloc web sense avisar als teus pares no has de subscriure't.
En aquest web es respecten i cuiden les dades personals dels usuaris. Com a usuari has de saber que els teus drets estan garantits.
Principis respecte a la teva privacitat:
Mai sol•licitem informació personal a menys que realment sigui necessària per prestar-te els serveis que necessitis.
Mai compartim informació personal dels usuaris amb ningú, excepte per complir amb la llei o en cas que compti amb el teu autorització expressa.
Mai utilitzem les teves dades personals amb una finalitat diferent a l'expressada en aquesta política de privacitat.
Cal advertir que aquesta política de privacitat podria variar en funció d'exigències legislatives o d'autoregulació, per la qual cosa s'aconsella als usuaris que la visitin periòdicament. És aplicable en cas que els usuaris decideixin emplenar algun formulari de qualsevol dels seus formularis de contacte on es demanin dades de caràcter personal.
espai creatiu vic ha adequat aquesta web a les exigències de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre , conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).
Als efectes del que preveu el Reglament General de Protecció de Dades abans esmentat, les dades personals que enviïs a través dels formularis del web, rebran el tractament de dades de "Usuaris de la web i subscriptors".
Per al tractament de dades dels usuaris, implementem totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes en la legislació vigent.
Principis que apliquem a la teva informació:
Principi de licitud, lleialtat i transparència: Sempre requerim el teu consentiment per al tractament de les teves dades personals per a un o diversos fins específics que t'informaré prèviament amb absoluta transparència.
Principi de minimització de dades: Només sol•licitem dades estrictament necessàries en relació amb els fins per als quals els requerim. Els mínims possibles.
Principi de limitació del termini de conservació: les dades seran mantingudes durant no més temps del necessari per als fins del tractament, en funció a la finalitat, t'informarem del termini de conservació corresponent, en el cas de subscripcions, periòdicament revisarem les llistes i eliminarem aquells registres inactius durant un temps considerable.
Principi d'integritat i confidencialitat: Les teves dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi confidencialitat.
Com hem obtingut les teves dades?
Les dades personals que tractem procedeixen de:
Formulari de subscripció a notícies
Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre el tractament de les seves dades.
Les persones interessades tenen dret a:
Sol•licitar l'accés a les dades personals relatives a l'interessat
Sol•licitar la seva rectificació o supressió
Sol•licitar la limitació del seu tractament
Oposar-se al tractament
Sol•licitar la portabilitat de les dades
Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com a sol•licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol•licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol•licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. espai creatiu vic deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions. Pel tipus d'informació que recull aquesta web, no es pot exercir el dret a portabilitat de les dades.
Els interessats també tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l'autoritat de control, en aquest cas, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el Reglament.

Amb quina finalitat tractem teves dades personals?
Quan un usuari es connecta amb aquesta web ara per enviar un correu al titular, subscriure's o realitzar alguna consulta contractació, està facilitant informació de caràcter personal de la qual és responsable espai creatiu vic . Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser la teva adreça IP, nom, adreça de correu electrònic, número de telèfon, i una altra informació. En facilitar aquesta informació, l'usuari dóna el seu consentiment perquè la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per espai creatiu vic , només com es descriu en l'Avís Legal i en la present Política de Privacitat.
Informació que sol•licitem al domini:
- Formulari : Sol•licitem les següents dades personals: Nom, Email, Telèfon, per respondre als requeriments dels usuaris. Per exemple, podem utilitzar aquestes dades per respondre la teva sol•licitud i donar resposta als dubtes, informació, inscripció, queixes, comentaris o inquietuds, demanda de butlletins, promocions i ofertes especials relatives a la informació inclosa al web, els serveis que es presten a l'entitat i través del web.
T'informo que les dades que em facilites estaran ubicats en els servidors de Acrelia News.
- E-mail màrqueting: Per realitzar campanyes de email marketing, segmentar audiència i realitzar campanyes promocionals utilitzo Acrelia News, El titular del lloc web www.acrelianews.com es la companyia ACRECENTA SOLUTIONS SL inscrita en el registre mercantil de Barcelona, Tomo 45101 Folio 221 Hoja 476884 Inscripció 1, amb domicili social en avinguda Martí Pujol 280 local 2, 08911 Badalona (Barcelona), el seu NIF es B66656281.

Confidencialitat i seguretat de les dades
Espai creatiu vic es compromet a l'ús i tractament de les dades incloses personals dels usuaris, respectant la seva confidencialitat i a utilitzar-los d'acord amb la finalitat del mateix, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar i adaptar totes les mesures per evitar la alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.
Espai creatiu vic no pot garantir l'absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers.
Pel que fa a la confidencialitat del processament, Espai creatiu vic s'ha d'assegurar que qualsevol persona que estigui autoritzada per processar les dades del client (inclòs el seu personal, col•laboradors i prestadors), estarà sota l'obligació apropiada de confidencialitat (ja sigui un deure contractual o legal).

Exactitud i veracitat de les dades
Com a usuari, ets l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que facis arribar a Espai creatiu vic exonerant a Espai creatiu vic de qualsevol responsabilitat referent a això.
Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L'usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.
Acceptació i consentiment
L'usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de Espai creatiu vic en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.
Revocabilitat
El consentiment prestat, tant pel tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a Espai creatiu vic en els termes que estableix aquesta Política per a l'exercici dels drets ARC. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.
Canvis en la política de privacitat
Espai creatiu vic es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, Espai creatiu vic anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.
Correus comercials
D'acord amb la LSSICE, Espai creatiu vic no realitza pràctiques de SPAM, pel que no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol•licitats o autoritzats per l'usuari. En conseqüència, a cada un dels formularis que hi ha hagut a la web, l'usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment per rebre el butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol•licitada.
D'acord amb el que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, Espai creatiu vic es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.
Document revisat el 23/05/2018